Execució dels contractes

Darrera actualització: 5/5/2017 10:27 h.
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.

A continuació es faciliten uns llitats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment

Paraules clau: