Execució dels contractes

Darrera actualització: 7/8/2017 09:49 h.
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.

A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment

Paraules clau: