Informe

Darrera actualització: 23/06/2017 - 09:26
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reserva al Síndic de Greuges la capacitat d’avaluar el compliment de les obligacions de transparència mitjançant un informe anual. No obstant això, també es faculta a les pròpies institucions perquè... més.
Darrera actualització: 21/12/2016 - 14:18
El control financer de subvencions està previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). Àmbits: Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades i control de legalitat dels seus procediments administratius de concessió... més.