Recursos

Darrera actualització: 27/02/2018 - 12:45
El control financer de subvencions està previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). S’aplica als dos àmbits següents: Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades i control de legalitat dels seus procediments... més.
Darrera actualització: 12/09/2017 - 12:36
En matèria de transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona ofereix diferents eines i recursos als ens locals de la demarcació.
La Diputació de Barcelona té com a missió enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a millorar la qualiat de vida de la ciutadania, contribuint al progrés i al reequilibir territorial de Catalunya. Per assolir-ho, posa a disposició dels ens locals eines i recursos de... més.
Darrera actualització: 14/03/2017 - 10:41
Recull de recursos complementaris i de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals, les entitats i la ciutadania.
La Diputació publica tota la Cartera de Productes que posa a disposició dels ens locals, les entitats i la ciutadania en el desenvolupament de les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques, i dona compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,... més.
Darrera actualització: 02/02/2017 - 13:13
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2017, aprovada definitivament a 29 de desembre de 2016.
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.