Ajuts i subvencions a altres beneficiaris

Darrera actualització: 3/5/2017 15:18 h.

La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local.

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes persones i entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports que han justificat, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.