Ajuts i subvencions a ens locals

Darrera actualització: 17/3/2022 13:31 h.

El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals.

Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula el recull dels imports concedits als ens locals en el transcurs de l'exercici. A la segona taula es relacionen els imports que han justificat, tant per subvencions concedides l'any en curs, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.