Pla d'actuació del mandat

Darrera actualització: 5/6/2018 14:30 h.
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.


El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic, que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics; de l’altra, el marc operatiu, que recull les principals línies d’actuació per a assolir els objectius definits i un sistema d’indicadors de seguiment per a avaluar-ne el grau d’execució. Aquestes dues parts diferenciades del Pla estan vinculades per tal d’assegurar l’alineació de la voluntat política amb la gestió de la corporació.


La Diputació de Barcelona es dota d'aquest instrument per a poder exercir les funcions que li són pròpies. Aquest Pla és un document marc, permeable a les noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que la corporació hagi d'assumir en aquest mandat.

Seguiment i millora del Pla d'actuació de mandatEl seguiment anual del Pla d’actuació de mandat es considera una fase de la planificació en què es revisa i analitza l’acció global de la corporació i la relativa a cada objectiu i projecte, a nivell estratègic i operatiu, des de la perspectiva qualitativa i quantitativa. És un moment en què, a més, s’ajusten els elements que poden adaptar-se millor a la realitat i es recullen les necessitats i projectes nous que des del punt de vista estratègic cal incorporar al Pla.


Relat de l’acció de govern: Informe de balanç de l’acció de govern 2016Un any després de l’aprovació del Pla d'actuació de mandat, és el moment de fer balanç del desplegament durant l’any 2016, amb la finalitat de rendir comptes de les estratègies i polítiques desenvolupades per les àrees, les gerències i les direccions de serveis.


Aquest primer informe de balanç vol esdevenir un instrument útil per a sintentitzar els fets més rellevants de l’acció de govern de l’any 2016 i presentar els recursos anuals que s'hi han destinats. L’informe explica breument la tasca realitzada l’any 2016 per a donar forma i contingut als dotze projectes estratègics del Pla d'actuació de mandat. Posteriorment, es presenta un resum de les principals polítiques i línies d’actuació desenvolupades, que s’han ordenat d’acord amb els sis objectius estratègics que es volen assolir.

Quadres de comandament del Pla d'actuació de mandatLa Diputació de Barcelona ha elaborat els quadres de comandament de 2016 del Pla d'actuació de mandat. N’hi ha tres:


1. Del Pla d’actuació de mandat 2016-2019


Resultats globals del Pla i dels objectius estratègics


2. Dels 6 objectius estratègics


Resultats dels objectius estratègics i de les línies d’actuació de mandat


3. De les 100 línies d’actuació de mandat


Resultats de les línies d’actuació de mandat i dels objectius específics


Per a conèixer el mètode de càlcul i el sistema de codificació dels quadres de comandament, i també algun exemple, cliqueu aquest enllaç

Actualització del Pla d’actuació de mandat 2017Fruit del seguiment del Pla d'actuació de mandat del 2016, el 27 d'abril de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat l'actualització del Pla per al 2017, que incorpora nous projectes estratègics, noves línies d'actuació, ajustaments d'execució, i també millora la consistència i coherència dels indicadors. 

Paraules clau: