Preguntes freqüents

Darrera actualització: 3/5/2018 23:05 h.

Quina és la norma que empara l'atorgament i gestió de subvencions a la Diputació de Barcelona?


Totes les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona s'emparen en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew%3fcido&bopb/2009/01/20090115/B901_20090115_003_012.pdf, aprovada d'acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf.


Pel que fa als ajuts que s’emmarquen dins del Pla “Xarxa de Governs Locals”, cal tenir en compte l'especialitat que recull la Disposició addicional vuitena de la Llei General de Subvencions quan disposa que la regulació general de les subvencions serà d'aplicació supletòria al règim regulador propi del Protocol general i dels seus instruments de desplegament https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/.


En tot cas, inspiren l'atorgament de subvencions els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, eficàcia i eficiència. 
Quin és l'instrument preferent de cooperació de la Diputació de Barcelona?


És el Pla Xarxa de Governs Locals (https://www.diba.cat/concerta i http://transparencia.diba.cat/ca/xarxa-de-governs-locals) emmarcat en allò que disposa el respectiu Protocol general (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015026871.pdf&1). Aquest instrument respon a les competències en cooperació local de la Diputació de Barcelona i té una vocació municipalista. A més, s'orienta a la garantia de la cohesió social i la diversificació econòmica del territori.    


El Protocol general del Pla estableix el sistema de cooperació com a modalitat de col·laboració amb els governs locals de la demarcació de Barcelona. Aquest sistema es fa efectiu, fonamentalment, mitjançant l'atorgament de subvencions. D'altra banda, el seu desplegament es duu a terme a través dels instruments de cooperació: Meses, Catàlegs i Programes complementaris https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/.
Qui són els destinataris del Pla Xarxa de Governs Locals?


Els destinataris preferents són municipis i consells comarcals, si bé en consideració a l'asimetria territorial es fa un tractament específic als petits municipis. Pel que fa a aquests darrers, existeix una línia específica de suport al petit municipi, aprovada pel Decret de Presidència 6212/2014, de 15 de Juliol de 2014.
Quines subvencions i ajuts estan actualment operatives per a petits municipis?


https://www.diba.cat/web/petitmunicipi?utm_source=home_diba&utm_medium=banner&utm_campaign=destacat_petitsMunicipis
Quines han estat les principals línies d'actuació de l'anterior Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015?


La Memòria de gestió "La cooperació local de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54947.pdf) compila tots els plans i programes aprovats durant el mandat 2012-2015, així com també els imports associats als mateixos.
Què és el Catàleg de serveis?


El Catàleg de serveis és una relació de recursos que periòdicament publica la Diputació a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència d'un Catàleg abasta des de la seva aprovació fins l'aprovació del Catàleg següent. La relació d'ajuts econòmics concedits que es publica fa referència només a la primera aprovació d'ajuts, pel que no inclou possibles renúncies, revocacions i reduccions. Podeu trobar més informació al següent enllaç: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2016/default.aspParaules clau: