Retribucions dels electes

Darrera actualització: 19/2/2021 13:14 h.

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial (és obligatori establir la proporcionalitat dels temps de dedicació efectiva a les seves activitats). També estableix que aquells membres que no estiguin inclosos en cap dels dos grups anteriors (dedicació parcial o exclusiva), podran percebre indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part. 

​Matisos i conclusions sobre el règim retributiu dels membres de les corporacions locals:

  • És legalment incompatible percebre simultàniament dues retribucions per dedicacions exclusives, una a l'ajuntament i l'altra, per exemple, a la diputació provincial, de manera que, si escau, s'haurà d'optar per exercir només un càrrec amb dedicació exclusiva.
  • És possible compatibilitzar la dedicació parcial com regidor d'un ajuntament amb una altra dedicació parcial, per exemple, a una diputació provincial, però la percepció de les dues retribucions respectives haurà de mantenir la necessària coherència amb els percentatges, sense que sigui possible obtenir una total superior al 100%.
  • És perfectament possible compatibilitzar la dedicació exclusiva - o parcial - a una corporació local i percebre dietes per l'assistència efectiva als òrgans col·legiats d'una altra.

El règim retributiu dels membres de les corporacions locals està establert en l'article 75.bis de la Llei reguladora de les bases del règim local, el qual fixa els límits que poden percebre els membres per tots els conceptes retributius i assistències amb el límit màxim total determinat pels Pressupostos Generals de l'Estat (disposció addicional 90a de la Llei 22/2013, de pressupostos generals de l'Estat per al 2014 i article 11.3 del Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener).

Si voleu ampliar la informació i consultar les retribucions accediu a Retribucions dels membres electes

Paraules clau: