Retribucions dels empleats públics

Darrera actualització: 4/12/2023 16:04 h.
En aquest apartat trobareu les taules retributives consolidades per a l'any 2023 de la Diputació de Barcelona.Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de treball que ocupa), cap a on va (carrera professional) i com ho fa (acompliment).

Les retribucions es classifiquen en bàsiques i complementàries:

- Són retribucions bàsiques el sou, els triennis, i el sou i triennis de les pagues extraordinàries. Aquestes es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

- Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris) i cada administració les fixa amb les limitacions normatives que correspongui, llevat de l'import del complement de destí que es fixa anualment per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. 

Podeu consultar les taules salarials retributives vigents a l'enllaç següent: