Programes complementaris

Darrera actualització: 19/6/2018 12:12 h.

Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes.

Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en àmbits materials concrets per afavorir el municipalisme, procurant assignar als governs locals els recursos suficients per garantir el desplegament efectiu de la seva autonomia, però també vetllant per garantir la cohesió social i la generació d’ocupació, i per afavorir, al mateix temps, el desenvolupament econòmic i la diversificació territorial.

Els darrers programes complementaris oferts als ens locals de la demarcació són:

En fase de sol·licitud   En execució   Finalitzat

Programa complementari Finalitat Data aprovació Dotació Destinataris i imports Fase

Suport integral al desenvolupament local

Oferir suport econòmic als governs locals de la demarcació de Barcelona en la realització d’inversions en equipaments, infraestructures i/o béns locals, tant en nova inversió com en manteniment, reparació i conservació, en projectes que siguin vertebradors del territori.

14/06/2018 50 M€

Distribució

Transicions educatives per al curs 2018-2019

Prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu. També pretén millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, contribuir a la lluita contra l’abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera. 26/04/2018 1,85 M€

Aprovació

Sol·licitud

Garantia del benestar social 2018

Garantir el benestar social i vetllar per la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, la qual cosa s’assoleix cobrint les necessitats socials bàsiques, reforçant els equips professionals de serveis socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat social, donant suport per a garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.

22/03/2018 15 M€

Aprovació

Reforma i millora d’equipaments locals

Contribuir al sosteniment de les despeses derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals. 26/10/2017 30 M€

Aprovació

Distribució

Modernització de polígons Afavorir la cohesió territorial dels municipis de la demarcació, així com també de vetllar pel desenvolupament econòmic local, per la promoció econòmica i per la dinamització empresarial al conjunt de la demarcació. 26/10/2017 15 M€

Aprovació

Distribució projectes específics

Distribució plans integrals

Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa Millorar les prestacions de qualitat i l'eficiència de les xarxes locals d'abastament en baixa dels municipis, especialment en els àmbits on s'han produït problemes que afecten la garantia de disponibilitat del recurs, de qualitat sanitària o que augmentin l'eficiència de la xarxa. 20/07/2017 5 M€

Aprovació

Distribució

Transicions educatives per al curs 2017-2018 Prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la finalitat de contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, facilitar les possibilitats d’èxit personal i professional de la població a la demarcació de Barcelona, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera. 29/06/2017 1,7 M€

Aprovació

Distribució

Increment dels ajuts

Garantia del benestar social 2017 Garantir el benestar social cobrint les necessitats socials bàsiques, procurant el funcionament adequat dels serveis d’atenció domiciliària i de transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i d’impacte social, i reforçant els equips professionals de serveis. 30/03/2017 15 M€ Distribució
Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017 (1a fase) Garantir l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota els principis d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiencia financera. 30/03/2017 0,75 M€ Distribució inicial. Fase primera
Foment de l'ocupació local 2017 - 2018 Promoure l'ocupació de les persones aturades i d'aquelles en situació de risc d'exclusió social a través de plans locals d'ocupació, formació i ajuts a la contractació per a empreses o entitats del tercer sector social. 23/02/2017 60 M€ Distribució
Finançament de les llars d'infants 2015 - 2016 Promoure el sosteniment de les llars d'infants de titularitat pública, la garantia de la cobertura dels seus costos de funcionament i el finançament de les places. 09/03/2017 9,4 M€ Increment dels ajuts
24/11/2016 11 M€ Distribució inicial
Suport a la inversió local Oferir suport econòmic als governs locals en el manteniment, reparació i conservació dels seus equipaments i infraestructures d'ús general. 10/11/2016 20 M€ Distribució
Escolarització en primera infància per al curs 2015-2016 Garantir l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota els principis d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiencia financera. 24/11/2016 3 M€ Distribució fase segona
30/06/2016 Distribució inicial, fase primera
Millora de camins municipals Contribuir a les despeses que es derivin de les obres de millora i manteniment dels camins municipals d'ús públic, en àmbit no urbà, i que siguin aptes pel trànsit rodat motoritzat. 10/11/2016 11,2 M€ Concessió definitiva
09/06/2016 Aprovació (fase de sol·licitud)
Serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica Contribuir a donar resposta a les situacions d'emergència energètica, a la cobertura de les necessitats socials bàsiques i el reforçament dels equips professionals de serveis socials, entre d'altres. 09/06/2016 15 M€ Distribució
Finançament de les llars d'infants 2014 - 2015 Promoure el sosteniment de les llars d'infants de titularitat pública, la garantia de la cobertura dels seus costos de funcionament i el finançament de les places. 10/03/2016 9,3 M€ Distribució
24/11/2016 12,1 M€
Foment de l'ocupació i suport a la integració social Fomentar l'ocupació al conjunt de la demarcació de Barcelona atenent, de manera específica, les necessitats dels col·lectius en risc d'exclusió social. 30/06/2016 30 M€ Concessió definitiva
10/03/2016 Aprovació
Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials Garantir la suficiència financera de les hisendes locals i assegurar la prestació dels serveis públics locals i la seva continuïtat. 26/11/2015 10 M€ Distribució
Garantia de la cohesió social Contribuir a garantir la cohesió social, la prestació adequada dels serveis socials, la promoció de la reinserció social de les persones i donar resposta a les situacions de risc d'exclusio social. 12/03/2015 25 M€ Distribució
Foment de l'ocupació local Generar ocupació i, en particular, el foment de l'ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades o desocupades. 18/12/2014 60 M€ Distribució

Tornar a Xarxa de Governs Locals