Transparència relativa a la COVID-19

Darrera actualització: 28/10/2020 08:25 h.

La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional i la Diputació de Barcelona ha hagut de fer front als esdeveniments amb mesures extraordinàries per frenar l’expansió de la malaltia i garantir la capacitat del sistema sanitari d’oferir una resposta adequada.

Aquesta situació ha generat un considerable increment de les necessitats de la societat i, per tant, també les dels ens públics d’adquirir amb rapidesa subministraments, serveis i obres per a respondre-hi adequadament. La celeritat de les accions de l’administració per afrontar aquesta situació no implica deixar de banda les seves obligacions de transparència amb la ciutadania, tenint present que està en joc la preservació dels drets de les persones, particularment d’aquelles més desafavorides.

Es per aquest motiu que la Diputació de Barcelona posa a disposició les dades sobre la gestió del COVID -19 a través dels apartats següents: 

Actuacions i programes
Modificacions del pressupost, contractes i subvencions
Normativa i organització
 

Paraules clau: