registre interessos

Darrera actualització: 18/02/2021 - 13:49
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 17:26
En aquest apartat trobareu instruccions i circulars sobre el règim de funcionament jurídic de la Diputació de Barcelona, així com els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
L'acte administratiu és una resolució o un acord que adopta l’Administració sobre qualsevol qüestió en exercici d’una potestat administrativa distinta de la reglamentària. La declaració responsable és un document en el qual una persona física o jurídica declara, sota la seva responsabilitat, que... més.