Declaracions de béns patrimonials i activitats

Darrera actualització: 4/3/2019 13:22 h.
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona

Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, i catalana, Llei 19/2014, de 29 de desembre-, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.