Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 22/05/2024 - 11:57
Convocatòries i línies de suport per a finalitats específiques o destinataris concrets amb motiu de circumstàncies sobrevingudes i urgents
La diversitat dels programes específics implica que cada programa específic tingui assignats uns objectius estratègics propis, i tots ells tenen els objectius comuns següents: a) Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres instruments de cooperació. b) Atendre... més.
Darrera actualització: 22/05/2024 - 08:13
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats participades per la Diputació de Barcelona; així com els representants de la Diputació de Barcelona en aquestes entitats i les seves dietes o indemnitzacions, en el cas que les percebin. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web i als documents adjunts.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i altres entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la... més.
Darrera actualització: 22/05/2024 - 00:10
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. La Diputació de Barcelona té adherits dos dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals a la Carta.
La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són... més.
Darrera actualització: 21/05/2024 - 12:51
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 17/05/2024 - 12:56
Per resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya de data 9 de juliol de 2021, s'ha renovat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de flotes de vehicles (Turismes: vehicles amb conductor) al Parc Mòbil de... més.