Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 29/11/2021 - 14:07
La Relació de Llocs de Treball conté el nombre de dotacions dels llocs de treball de l'organització amb la descripció de les característiques principals.
La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del... més.
Darrera actualització: 26/11/2021 - 14:30
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Igualtat i sostenibilitat social       Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social Fitxa descriptiva Innovació i governs digitals       Pla estratègic 2020-2023 de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial Fitxa descriptiva... més.
Darrera actualització: 23/11/2021 - 18:01
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol... més.
Darrera actualització: 23/11/2021 - 12:27
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 22/11/2021 - 10:39
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.