Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 19/05/2022 - 09:33
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament... més.
Darrera actualització: 16/05/2022 - 14:17
En aquest apartat trobareu les taules retributives consolidades per a l'any 2022 de la Diputació de Barcelona.
Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de... més.
Darrera actualització: 16/05/2022 - 09:02
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats participades per la Diputació de Barcelona; així com els representants de la Diputació de Barcelona en aquestes entitats i les seves dietes o indemnitzacions, en el cas que les percebin. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web i als documents adjunts.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i altres entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la... més.
Darrera actualització: 13/05/2022 - 13:09
Personal eventual de la Diputació de Barcelona
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) fa referència al personal eventual de les corporacions, que serà nomenat i separat per la presidència, establint el nombre, característiques i retribucions en començar el mandat. Aquest personal cessa automàticament en cas... més.
Darrera actualització: 13/05/2022 - 12:18
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.