Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 21/02/2020 - 14:28
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 20/02/2020 - 14:25
La Presidència és la representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l'administració. És escollida entre els diputats i diputades que componen el Ple la corporació.
Núria Marín, proclamada nova presidenta de la Diputació de Barcelona L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat elegida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Marín ha estat escollida en segona votació amb el suport de 23 diputats. Regidora de l’... més.
Darrera actualització: 19/02/2020 - 16:07
Ajuts i subvencions a grups polítics
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix... més.
Darrera actualització: 17/02/2020 - 10:47
La Diputació de Barcelona té contractada externament la gestió de determinats serveis públics.
La Diputació de Barcelona te contractada externament la gestió de determinats serveis públics, per aquest motiu, i vist allò previst a l’article 13.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, es procedeix a fer publica la... més.
Darrera actualització: 14/02/2020 - 15:10
Es poden visualitzar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.