Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 25/03/2020 - 09:21
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 17:26
En aquest apartat trobareu instruccions i circulars sobre el règim de funcionament jurídic de la Diputació de Barcelona, així com els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
L'acte administratiu és una resolució o un acord que adopta l’Administració sobre qualsevol qüestió en exercici d’una potestat administrativa distinta de la reglamentària. La declaració responsable és un document en el qual una persona física o jurídica declara, sota la seva responsabilitat, que... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 17:08
Recull de recursos que la Diputació de Barcelona ofereix a la ciutadania, entitats i empreses.
La Diputació de Barcelona posa a disposició de la ciutadania, les entitats i empreses, recursos tècnics, econòmics i materials, en el marc del desenvolupament de les seves competències i del desplegament de les seves polítiques públiques. Consulta'ls aquí*:   *Aquesta informació es troba en... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 16:56
Ajuts i subvencions a grups polítics
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix... més.
Darrera actualització: 23/03/2020 - 10:30
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla de desplaçaments d'empresa de la Diputació de Barcelona Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020 Pla d’igualtat de gènere Pla d'optimització de recursos. Corporació... més.