Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 13/12/2018 - 09:52
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.
Darrera actualització: 12/12/2018 - 13:18
D'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació ha d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins del primer quadrimestre de l'exercici econòmic... més.
Darrera actualització: 10/12/2018 - 09:35
Informes trimestrals i anuals de l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona  Aquests informes analitzen l'activitat contractual de la Corporació a partir de la informació contractual incorporada a l'e-SEC (base de dades de Seguiment d'Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació... més.
Darrera actualització: 07/12/2018 - 08:29
La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula... més.