Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 18/11/2019 - 09:36
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.
Darrera actualització: 08/11/2019 - 12:37
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la... més.
Darrera actualització: 06/11/2019 - 09:50
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 05/11/2019 - 14:38
Aquest apartat recull la relació de béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona.
Els béns immobles es presenten ordenats per municipi, nom de l’immoble, tipologia (que indica la seva classificació dins l’Inventari corporatiu), ús/destí, naturalesa jurídica i percentatge de propietat. En funció del seu ús i destí els immobles s’agrupen en: - Espais naturals: immobles que es... més.