Relació de Llocs de Treball

Darrera actualització: 6/5/2022 11:32 h.
La Relació de Llocs de Treball conté el nombre de dotacions dels llocs de treball de l'organització amb la descripció de les característiques principals.

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del complement específic.

La relació de llocs de treball aprovadada amb el pressupost anual pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.