Administració local

Darrera actualització: 29/11/2021 - 14:07
La Relació de Llocs de Treball conté el nombre de dotacions dels llocs de treball de l'organització amb la descripció de les característiques principals.
La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del... més.
Darrera actualització: 26/11/2021 - 14:30
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Igualtat i sostenibilitat social       Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social Fitxa descriptiva Innovació i governs digitals       Pla estratègic 2020-2023 de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial Fitxa descriptiva... més.
Darrera actualització: 23/11/2021 - 18:01
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol... més.
Darrera actualització: 19/11/2021 - 10:24
Personal eventual de la Diputació de Barcelona
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) fa referència al personal eventual de les corporacions, que serà nomenat i separat per la presidència, establint el nombre, característiques i retribucions en començar el mandat. Aquest personal cessa automàticament en cas... més.
Darrera actualització: 17/11/2021 - 12:03