Administració local

Darrera actualització: 26/02/2021 - 10:12
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.
Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de la Diputació de Barcelona, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el... més.
Darrera actualització: 22/02/2021 - 12:43
Aquest apartat recull la relació de béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona.
Els béns immobles es presenten ordenats per municipi, nom de l’immoble, tipologia (que indica la seva classificació dins l’Inventari corporatiu), ús/destí, naturalesa jurídica i percentatge de propietat. En funció del seu ús i destí els immobles s’agrupen en: - Espais naturals: immobles que es... més.
Darrera actualització: 19/02/2021 - 13:14
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial... més.
Darrera actualització: 19/02/2021 - 13:04
En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per la Diputació de Barcelona
Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l'objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat.  Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades ... més.
Darrera actualització: 19/02/2021 - 12:27
Relació del nombre de vehicles que composen la flota de la Diputació de Barcelona.
Relació de vehicles desglossada per l'adscripció orgànica dels mateixos i classe i marca/model del vehicle