Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

Darrera actualització: 24/5/2023 09:12 h.
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.

La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d’impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació de Barcelona; així com planificar i establir les bases de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament dels seus objectius i les obligacions en aquests mateixos àmbits.

A data 23 de març de 2020 per decret de Presidència núm. 2894, es va aprovar l’actualització de la composició i el règim de funcionament de la Comissió i la creació dels dos Comitès directius que en depenen:

Comitè Directiu d’Administració Digital

Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

Les principals funcions de la Comissió són:

  • La definició i seguiment les polítiques de transformació digital, transparència i, en general, del govern obert, i de bon govern i qualitat institucional a la Diputació.
  • La definició del marc de col·laboració en aquestes matèries amb el sector públic de la Diputació i el seguiment del seu desenvolupament.
  • La definició del marc del suport que s’ofereix als ens locals de la demarcació en aquests mateixos àmbits i el seguiment del seu desenvolupament.
  • El seguiment de l’activitat dels comitès, subcomissions i grups de treball que en depenen.
  • Qualsevol altra que li sigui encomanada pels òrgans de govern de la corporació.

La Comissió es reuneix de manera ordinària  amb una periodicitat anual.

Consulta les actes de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.