Administració local

Darrera actualització: 11/02/2020 - 08:30
El Compte general del pressupost posa de manifest la gestió realitzada durant l'exercici pressupostari dels aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms.
Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost, juntament amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i... més.
Darrera actualització: 10/02/2020 - 13:14
Proves internes
Darrera actualització: 07/02/2020 - 13:27
D'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació ha d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins del primer quadrimestre de l'exercici econòmic... més.
Darrera actualització: 07/02/2020 - 12:25
El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública. Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos... més.