Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 19/2/2024 09:47 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública. Resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:

Document anonimitzat Extracte
Dictamen 86/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la pèrdua de valor d'un immoble propietat del reclamant amb motiu de la posada en funcionament d'una connexió d'un nus viari
Dictamen 154/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un familiar que s'atribueix a un funcionament incorrecte del servei de teleassistència domiciliària
Dictamen 158/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats d'un accident de motocicleta a la carretera BV-5031, que s'atribueix a la presència de sorra a la calçada
Dictamen 54/2015 Reclamació d'indemnització instada per una empresa davant d'una diputació pels danys i perjudicis derivats d'una tala d'arbres a l'interior d'una riera
Dictamen 339/2015 Reclamació d'indemnització instada davant una diputació per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis derivats de la mort d'una filla amb motiu d'un accident de trànsit a la carretera BV-5156 (TM de Montornès del Vallès), i que atribueixen a la manca d'un sistema de contenció de vehicles en el lloc de l'accident
Dictamen 254/2016 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A davant la Diputació de Barcelona pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill, amb motiu d'un accident de circulació al PK 4,1 de la carretera BV-1221, TM de Matadepera, i que atribueix a un mal disseny o construcció de la rotonda
Dictamen 281/2017

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per les Sres. A i B, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats de la tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic, del contingut íntegre de sengles decrets d’incoació d’expedients disciplinaris, adreçada a la bústia departamental genérica

Dictamen 329/2017 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis soferts al seu habitatge com a conseqüència del projecte constructiu de les obres de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136
Dictamen 3/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per la Sra. A i les filles, les Sres. B i C, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència del lliurament en adopció d’aquesta última, després del naixement a la Casa Provincial de la Maternitat de Barcelona, i que atribueixen a una actuació irregular no consentida per la mare
Dictamen 41/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública mentre circulava amb una motocicleta, i que atribueix al mal estat de la calçada i de la pintura del pas de vianants
Dictamen 57/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per les Sres. A, B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort del Sr. D com a conseqüència d’un accident de trànsit amb motocicleta, i que atribueixen al sistema de protecció de la via
Dictamen 97/2019 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit
Dictamen 127/2019

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit mentre circulava amb motocicleta per la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada, i que atribueix a la manca de senyalització d’advertiment

Dictamen 282/2020

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident de trànsit ocorregut mentre circulava amb la seva motocicleta, i que atribueix a la topada amb diversos porcs senglars que van irrompre sobtadament a la calçada

Dictamen 219/2021 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis patits en un accident de motocicleta, i que atribueix a la senyalització nocturna deficient d'unes obres que s'estaven realitzant a la carretera
Dictamen 288/2022

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident de trànsit sofert amb motocicleta mentre circulava per la carretera de Sarrià a Vallvidrera, i que atribueix a la irrupció d'un porc senglar

Dictamen 319/2022

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident de motocicleta sofert a una carretera, i que atribueix a la irrupció d'un porc senglar

Dictamen 386/2022 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació pel Sr. A i dues persones més pels danys i perjudicis derivats de la mort d’una familiar, i que atribueixen a un funcionament deficient del servei de teleassistència domiciliària

Resolucions judicials que poden tenir rellevància pública:

Annexos

Resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Document anonimitzat Extracte
Resolució 42/2019 Quantitats percebudes en concepte de retribució a càrrec dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona, durant els anys 2015, 2016 i 2017 de determinats càrrecs públics i remuneració desglossada per cadascun d’ells per assistència efectiva a les sessions del Ple i altres reunions.
Resolució 98/2019 Qüestionaris amb les observacions d’avaluació de riscos psicosocials.
Resolució 449/2019 Inversió en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació
Resolució 531/2019 Text refós dels acords sobre condicions de treball del personal.
Resolució 652/2019 Nombre d’alts càrrecs i directius amb i sense discapacitat.
Resolució 680/2019 Inversió duta a terme en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació.
Resolució 682/2019 Relació nominal de les persones alliberades sindicals.
Resolució 728/2019 Finques exemptes d'IBI a Martorell: titular, domicili, motiu de l'exempció i quota.
Resolució 730/2019 Sentències judicials i resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu. Resolució anul·lada per sentència estimatòria del TSJC 1163/2022.

Resolució 735/2019

Inversió en subvencions i publicitat a mitjans de comunicació.
Resolució 802/2019 Còpia de les actes de processos selectius.
Resolució 24/2020

Relació de contractes i criteris de contractació.

Resolució 451/2020 Subvencions a determinades associacions.
Resolució 546/2020 Còpia de sentències judicials. Resolució anul·lada per sentència estimatòria, no ferma, del TSJC 2208/2022
Resolució 548/2020 Manual per esdeveniments esportius inclusius.

Resolució 552/2020

Inspeccions sanitàries a locals d'alimentació.
Resolució 972/2021 Petició de retribucions a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
Resolució 982/2021 Diversa informació en relació amb l’Oficina de Gestió Tributaria de Pallejà. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resolució 768/2021 Despeses i factures amb càrrec a les subvencions als grups polítics i sindicats.
Resolució 710/2021 Accés permanent a la informació de borses de treball.
Resolució 497/2021 Sancions a vehicles per contaminació. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resolució 905/2021 Estat de diversos expedients en els quals la reclamant és interessada. 
Resolució 55/2022 Diversa informació en relació amb l’inventari de béns immobles i de vehicles.
Resolució 899/2022 Expedient administratiu de constrenyiment de la persona reclamant. Finalització per la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la Reclamació. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resolució 699/2022 Reclamació per enunciat i plantilla de correcció d’un examen en un procés selectiu. Finalització per la pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la Reclamació. Diputació de Barcelona.
Resolució 679/2022 Dades tributàries d’una associació de veïns. Reclamació desestimada. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resolució 86/2023 Reclamació relativa a municipis que han participat en una comparativa d’escoles de música. Diputació de Barcelona.
Resolució 434/2023 Informació diversa en relació al manual de valoració de llocs de treball oficial de la Diputació de Barcelona. Finalització per la pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la Reclamació.
Resolució 540/2023 Titularitat d’un mur de contenció sobre el qual està construïda la casa de la persona interessada. Pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la Reclamació.
Resolució 578/2023 Informes i altra la documentació elaborada sobre cinc contractacions menors de la Diputació de Barcelona de l'any 2020. Estimació. 
Resolució 630/2023 No demana informació pública. Inadmissió. 
Resolució 1178/2023 Expedient sobre assetjament sexual.Finalització per la pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la reclamació.