accident

Darrera actualització: 26/03/2024 - 13:57
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública. Resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).
La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:... més.