Programes específics

Darrera actualització: 13/11/2020 14:32 h.
Convocatòries i línies de suport per a finalitats específiques o destinataris concrets amb motiu de circumstàncies sobrevingudes i urgents

La diversitat dels programes específics implica que cada programa específic tingui assignats uns objectius estratègics propis, i tots ells tenen els objectius comuns següents:

a) Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres instruments de cooperació.
b) Atendre necessitats singulars de tipologies de municipis o categories generals d’ens locals, com podria ser el cas particular dels consells comarcals.
c) Desenvolupar estratègies locals que permetin abordar les prioritats que en cada moment defineixi la corporació.
d) Donar resposta a situacions excepcionals i urgents dels governs locals de la província.

Els darrers programes complementaris oferts als ens locals de la demarcació són:

En fase de sol·licitud   En execució   Finalitzat

Programa complementari Finalitat Data aprovació Dotació Destinataris i imports Fase

Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”

Prestar cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

12/11/2020 10 M€

Aprovació

Distribució dels ajuts

“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19

Prestar cooperació i assistència econòmica als municipis de la província per tal que aquests puguin fer front a la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

Els objectius estratègics d’aquest Programa s’estructuren en els eixos següents:

a. Emergència sanitària: reduir i evitar la propagació de contagis.

b. Desescalada i reconstrucció: contribuir a reduir les desigualtats i evitar la intensificació i la cronificació de situacions de precarietat; rellançar i dinamitzar les economies locals a través del suport al comercial, econòmic i cultural, entre d’altres; promoure municipis segurs i adaptats als efectes de la COVID-19; reforçar la transformació digital als municipis; contribuir a garantir la prestació de serveis públics municipals.

28/05/2020 15 M€

Aprovació

Distribució dels ajuts

Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 

Garantir la continuïtat dels serveis i afavorir l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació infantil als infants, promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva i equitat

14/05/2020 22 M€

Aprovació

Distribució línia 1: 2017-2018 (9,2 M€)

Distribució línia 2: 2018-2019 (12,8 M€)

Garantia del benestar social 2020

Garantir el benestar social i vetllar per la cohesió social al territori de la província de Barcelona, i, de manera particular: contribuir a la cobertura de les necessitats socials bàsiques; reforçar els equips professionals de serveis socials; atendre les situacions urgents o de greu necessitat social; donar suport per a garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat; contribuir a facilitar el desplegament d’activitats socioeducatives i de lleure infantil.

14/05/2020 10 M€

Aprovació

Distribució dels ajuts

Programa d’ajuts per a emergències municipals

Prestar cooperació i assistència als governs locals de la província de Barcelona que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i a conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la seguretat immediata de les persones i, en general, la normal prestació de serveis. 30/01/2020 15 M€

Aprovació

Aprovació línia 7

Tornar a Pla XGL 2020-2023

Paraules clau: