Programes específics

Darrera actualització: 13/2/2024 14:17 h.
Convocatòries i línies de suport per a finalitats específiques o destinataris concrets amb motiu de circumstàncies sobrevingudes i urgents

La diversitat dels programes específics implica que cada programa específic tingui assignats uns objectius estratègics propis, i tots ells tenen els objectius comuns següents:

a) Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres instruments de cooperació.
b) Atendre necessitats singulars de tipologies de municipis o categories generals d’ens locals, com podria ser el cas particular dels consells comarcals.
c) Desenvolupar estratègies locals que permetin abordar les prioritats que en cada moment defineixi la corporació.
d) Donar resposta a situacions excepcionals i urgents dels governs locals de la província.

Els darrers programes complementaris oferts als ens locals de la província al període 2024-2027 són:

En fase de sol·licitud   En execució   Finalitzat

Programa específic Finalitat Data aprovació Dotació Destinataris i imports Fase

Programa específic extraordinari d'autonomia local

Finançar projectes i actuacions que contribueixin a l’assoliment dels objectius específics següents:

a. Contribuir a donar continuïtat i qualitat en la prestació dels serveis públics i en l’exercici de les competències locals.

b. Aprofundir en el suport a un procés de transformació que faci de la província un territori més ecològic, digital, inclusiu, cohesionat i, en definitiva, més ben adaptat als reptes actuals i futurs.

c. Afavorir l’equilibri de les finances locals. 

09/11/2023 75,00 M€

Aprovació

Distribució dels ajuts

Next DIBA

Contribuir a maximitzar el nombre de projectes finançats mitjançant els fons NextGenerationEU en el territori de la província de Barcelona i garantir una execució eficaç.

31/03/2022

 

Aprovació

Programa d’ajuts per a emergències municipals

Prestar cooperació i assistència als governs locals de la província de Barcelona que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades de situacions d’emergència i a conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la seguretat immediata de les persones i, en general, la normal prestació de serveis. 30/01/2020 0,18 M€

Tota la normativa

La disposició transitòria segona del Protocol general d'aprovació del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 indica que els següents programes es regeixen pel seu règim jurídic aprovat però, a efectes de marc normatiu, s’entenen reconduïts al Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024 -2027:

• El Programa d’ajuts per a emergències municipals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 30 de gener de 2020.

• El Programa específic Next Diba, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 31 de març de 2022.

• El Programa específic extraordinari d’autonomia local, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 9 de novembre de 2023, durant el període de pròrroga transitòria del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 -2023.

Tornar a Pla XGL 2024-2027

Paraules clau: