Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 10/4/2024 12:17 h.
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona

La ferma voluntat de la Diputació de Barcelona d’innovar i reforçar la seva funció legal essencial de cooperació i assistència amb els ens locals, sota una dinàmica de millora contínua, inspira el nou Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 aprovat pel Ple del 21 de desembre de 2023. Aquest Pla engloba el conjunt de l’acció cooperadora de les catorze Àrees corporatives.

El nou Pla vol innovar en els seus instruments i convocatòries per dotar-los de flexibilitat i incidir amb més èmfasi en els àmbits clau per al benestar de la ciutadania, tot tenint per objectiu la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels serveis i els equipaments públics locals.

El Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 s’ha d’integrar i interpretar d’acord amb el Pla d’Actuació de Mandat 2024-2027, al que està directament vinculat, i té com a fonament els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, així com les agendes urbanes i rurals, per a la consecució de territoris resilients i integradors.

El Pla es vertebra a partir de l’acció conjunta de tres instruments diferenciats que garanteixen una cooperació integral:

        ​    ​ ​

        ​    ​ ​

Nou Pla XGL 2024-2027

Enllaços

Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: tota la informació.

Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2016-2019: tota la informació.

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals amb tota la normativa i procediments de les convocatòries vigents.

Visor Cooperem en Xarxa: aplicació de consulta de les actuacions locals que reben suport de la Diputació de Barcelona.

www.diba.cat/web/plaxgl on podeu consultar les notícies i novetats de la Xarxa de Governs Locals.

Next Diba: projectes locals, participació i aliances.