Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 26/6/2023 10:18 h.
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la missió d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local.

El protocol general és la norma rectora del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i recull els principis i objectius i estableix, de forma oberta, els instruments de cooperació.

Els municipis de la província de Barcelona són els destinataris preeminents del Pla, el qual tendirà a assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal.

A continuació es presenten les conclusions del procés d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local realitzat entre el mes de novembre de 2019 i maig de 2020. Un procés participatiu que ha implicat al món local i als professionals de la Diputació i que ha permès renovar i millorar el Pla de concertació Xarxa de Governs Local 2020-2023:

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 neix d’aquest procés de reflexió i millora, i representa la posada en marxa d’un nou model de governança que treballarà per innovar l’acció cooperadora de la Diputació de Barcelona, des d’una perspectiva substantiva i instrumental, en el marc dels reptes globals marcats pels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

El Pla de concertació XGL 2020-2023 es vertebra a partir de l’acció conjunta de tres instruments de cooperació:  el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els programes específics.

        ​    ​ ​

Suport de la Diputació de Barcelona als governs locals de la Província al mandat 2019-2023

Enllaços

Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2016-2019: tota la informació.

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals amb tota la normativa i procediments de les convocatòries vigents.

Llista detallada d'ajuts i subvencions a ens locals del Portal de Transparència.

www.diba.cat/web/plaxgl on podeu consultar les notícies i novetats de la Xarxa de Governs Locals.

Next Diba: projectes locals, participació i aliances.