Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 11/3/2020 11:44 h.
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.

Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social.

Per a l’assoliment d’aquests objectius generals, el Pla Xarxa de Governs Locals s’inspira en els principis d’autonomia local, asimetria i lleialtat institucional, tot treballant des de l’eficiència, la racionalització i l’eficàcia i, molt especialment, des de l’aposta per la transparència i el bon govern.

L'assistència i cooperació als governs locals es concreta en la transferència de recursos tècnics (treballs d'assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials (prestació directa del servei pel personal de la Diputació).

El Pla Xarxa de Governs Locals parteix d’una convicció municipalista, basada en la consideració d’una realitat local que és asimètrica per naturalesa, i compta, a més, amb la voluntat d’afavorir l’adequada vertebració del conjunt del territori. D’aquí que vagi adreçat als governs locals en general i, preferentment, als municipis i als consells comarcals de l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

La vigència temporal del Pla és de quatre anys, coincidint amb el cicle electoral dels governs municipals. 

El sistema de cooperació en què es basa el Pla Xarxa de Governs Locals, entès com una modalitat de relació i col·laboració entre els governs locals de la demarcació de Barcelona, es desplega, principalment, a través dels instruments de cooperació:

        

Pel període 2020-2023 la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local ha posat en marxa un procés d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona. Es pretén fer un pas endavant en el compromís de la Corporació amb la millora contínua de la tasca d’assistència i de cooperació amb els ens locals. L’objectiu últim és adaptar el suport que es presta als ens locals a les necessitats i expectatives reals i canviants.

      

Enllaços

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals amb tota la normativa i procediments de les convocatòries vigents.

Llista detallada d'ajuts i subvencions a ens locals del Portal de Transparència.

www.diba.cat/concerta on podeu consultar les notícies i novetats de la Xarxa de Governs Locals.