Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 11/03/2020 - 11:44
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.
Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social. Per... més.
Darrera actualització: 06/03/2020 - 09:11
La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes... més.
Darrera actualització: 28/02/2020 - 09:23
Els Catàlegs de serveis són una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament publica la Diputació de Barcelona a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència dels catàlegs és anual. Les assistències derivades del Catàleg de serveis solen estar orientades... més.
Darrera actualització: 20/12/2019 - 10:18
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.
Darrera actualització: 07/05/2019 - 13:36
El Programa Operatiu FEDER 2014-2020 consta de diferents convocatòries entre les que es troben “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, les bases de les quals varen ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una línia de suport específica que finança fins a un màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues convocatòries esmentades. Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i... més.