Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 07/05/2024 - 14:45
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament de... més.
Darrera actualització: 10/04/2024 - 12:17
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
La ferma voluntat de la Diputació de Barcelona d’innovar i reforçar la seva funció legal essencial de cooperació i assistència amb els ens locals, sota una dinàmica de millora contínua, inspira el nou Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 aprovat pel Ple del 21 de desembre de 2023.... més.
Darrera actualització: 10/04/2024 - 09:48
Catàleg de serveis 2020-2023 L'any 2021, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa un Catàleg de serveis a tres anys vista, renovat i millorat amb la participació dels governs locals. Està més adaptat a les necessitats del territori, i s’alinea estratègicament amb el Pla d’actuació de mandat de... més.
Darrera actualització: 13/02/2024 - 14:05
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:11
La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes... més.