Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 19/05/2022 - 09:33
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament... més.
Darrera actualització: 17/03/2022 - 13:24
La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes... més.
Darrera actualització: 31/07/2020 - 07:51
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.
Darrera actualització: 01/06/2020 - 17:48
Xarxa de governs locals 2016 - 2019
Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social. Per... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:28
El Programa Operatiu FEDER 2014-2020 consta de diferents convocatòries entre les que es troben “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, les bases de les quals varen ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una línia de suport específica que finança fins a un màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues convocatòries esmentades. Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i... més.