Ajuts i subvencions planificats

Darrera actualització: 6/6/2023 11:11 h.

La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, i s'hi recull tant la informació relativa al Pla Xarxa de Governs Locals, que és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació de la Diputació de Barcelona adreçades a les entitats locals, com també la informació sobre les subvencions i ajuts previstos per a altres persones i entitats​.