Catàleg de serveis

Darrera actualització: 18/1/2023 12:00 h.
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals

El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament de les polítiques públiques locals. 

L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia, polivalent i sistemàtica, que el conjunt d’àrees de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals a fi de satisfer les necessitats detectades al territori i promoure polítiques transversals o sectorials. Es configura com un catàleg obert, en el qual l’existència d’una oferta planificada i estable de recursos ve acompanyada de mecanismes d’actualització de l’oferta que permet que s’adapti al sorgiment de noves demandes i necessitats dels municipis.

Des de l'any 2014, el Catàleg s'enmarca en un procés de millora contínua i es gestiona d'acord amb la norma UNE 93200 de cartes de serveis. Disposeu de l'avaluació de les enquestes de satisfacció de les darreres convocatòries del Catàleg de serveis.  Aquest sistema genera més de 10.000 enquestes anuals als equips locals, els quals li han atorgat al Catàleg una valoració global de 8,6 sobre 10.

Catàleg de serveis 2021-2023

L'any 2021, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa un Catàleg de serveis a tres anys vista, renovat i millorat amb la participació dels governs locals. Està més adaptat a les necessitats del territori, i s’alinea estratègicament amb el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona, la lluita contra la pandèmia COVID-19 i amb els reptes globals de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

El Catàleg 2021-2023, concebut com a marc estable de relació amb els governs locals, inclou 423 recursos: 178 de suport tècnic (42%), 148 de suport econòmic (35%) i 97 de suport material (23%). Tenen la finalitat de reforçar l’autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social, i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles.

Els objectius específics del Catàleg de serveis 2021-2023 són:

  • Promoure que la prestació dels serveis i les competències locals es faci amb uns nivells de qualitat equivalents a tot el territori
  • Contribuir al finançament de les despeses corrents de les estructures administratives i de gestió dels governs locals
  • Fomentar una gestió compartida dels recursos organitzatius, tecnològics i humans dels governs locals
  • Garantir la millora contínua de les línies de suport i cooperació local i la innovació i la detecció de noves necessitats dels governs locals
  • Promoure l'acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics

Disposeu d'una presentació amb el resum de les principals novetats.

>> Catàleg XGL 2023

El 22 de desembre de 2022 es va aprovar la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 amb un pressupost inicial de 129,5 M€.

>> Catàleg XGL 2022

El 23 de desembre de 2021 es va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 amb un pressupost inicial de 128,3 M€ que s'ha ampliat fins a 136,3 M€.

Ajuts econòmics. El 28 d'abril de 2022, la Junta de Govern va aprovar les resolucions del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 -2023. Es van concedir 4.862 ajuts per un import total de 49,52 M€ euros, amb una distribució pluriennal de 39,86 M€ l’any 2022 i de 9,66 M€ l’any 2023. Podeu consultar la distribució d'aquests ajuts econòmics. El 9 de juny de 2022, la Junta de Govern va aprovar l'acord 393/22 que incorporava tres nous ajuts econòmics a l'oferta del Catàleg XGL 2022.

Fons de prestació. Hi ha 22 fons de prestació del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 aprovats que representen 3.788 assistències valorades en 62,80 M€. Podeu consultar la distribució d'aquests fons.

>> Catàleg XGL 2021

El 28 de gener de 2021 es va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El pressupost total va ser de 105,5 M€.

Ajuts econòmics. El 27 de maig, 10 de juny i 30 de setembre de 2021, la Junta de Govern va aprovar les resolucions del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 -2023. Es van concedir 4.170 ajuts per un import total de 34,70 M€ euros, amb una distribució pluriennal de 30,76 M€ l’any 2021 i de 3,94 M€ l’any 2022. Podeu consultar la distribució d'aquests ajuts econòmics.

Fons de prestació. Hi ha 28 fons de prestació del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 aprovats: representen 4.485 assistències valorades en 52,21 M€. Podeu consultar la distribució d'aquests fons.

Catàleg de serveis 2020

El Catàleg de serveis 2020 va incloure la totalitat dels recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona va destinar als governs locals per a l’anualitat 2020.

Els recursos es van identificar sota criteris de racionalització, homogeneïtzació i integració, i van participar en la seva elaboració totes les àrees corporatives, 30 gerències/direccions de serveis i 48 serveis i oficines.

Dels 368 recursos del Catàleg de Serveis 2020, 163 eren de tipus tècnic i representaven el 44% del Catàleg. La resta de recursos de l’oferta la integraven 129 recursos econòmics (transferències dineràries, 35%) i 76 recursos materials (realització de serveis i activitats per la pròpia Diputació, 21%).

El Catàleg de serveis 2020 va entrar en vigor el 10 de gener del 2020.

El 28 de maig de 2020 es van concedir els ajuts econòmics: 4.926 actuacions valorades en 40,33 M€. El 30 juliol de 2020 es va acordar la resolució defintiva d'aquests ajuts econòmics:per 39,75 M€ (vegeu la relació d'ajuts). 

Fons de prestació. La Junta de Govern va fer 4 aprovacions al llarg del 2020 per un total de 28 fons de prestació amb 4.093 assistències valorades en 45,03 M€. El 27 de febrer de 2020 es van aprovar 12 fons de prestació: 2.017 assistències per un import total de 23,92 M€. El 30 de Juliol de 2020 14 fons de prestació: 1.656 assistències valorades en 19,00 M€. El 29 d'octubre de 2020 1 fons de prestació amb 110 assistències i un import de 111.887,00 €. Per últim, la Junta de Govern del 17 de desembre de 2020 va aprovar el darrer fons de prestació amb 310 assistències i un import de 12,00 M€. 

Tornar a Pla XGL 2020-2023