Catàleg de serveis

Darrera actualització: 3/11/2020 09:26 h.
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals

El Catàleg de serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals de la província per a la prestació de serveis i activitats locals.

L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia, polivalent i sistemàtica, que el conjunt d’àrees de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals a fi de satisfer les necessitats detectades al territori i promoure polítiques transversals o sectorials.

El Catàleg de serveis es configura com un catàleg obert, en el qual l’existència d’una oferta planificada i estable de recursos ve acompanyada de mecanismes d’actualització de l’oferta que permet que s’adapti al sorgiment de noves demandes i necessitats dels municipis.

Des de l'any 2014, el Catàleg s'enmarca en un procés de millora contínua i es gestiona d'acord amb la norma UNE 93200 de cartes de serveis. Disposeu de l'avaluació de les enquestes de satisfacció de les darreres convocatòries del Catàleg de serveis.  

Catàleg de serveis 2020

El Catàleg de serveis 2020 inclou la totalitat dels recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona destina als governs locals per a l’anualitat 2020.

Aquests recursos s'identifiquen amb criteris de racionalització, homogeneïtzació i integració, i han participat en la seva elaboració totes les àrees corporatives, 30 gerències/direccions de serveis i 48 serveis i oficines.

Dels 366 recursos del nou Catàleg, 163 són de tipus tècnic i representen el 44% del Catàleg. La resta de recursos de l’oferta la integren 127 recursos econòmics (transferències dineràries, 35%) i 76 recursos materials (realització de serveis i activitats per la pròpia Diputació, 21%).

Els recursos es gestionen per la seva normativa i convocatòries específiques i s’orienten, de forma prioritària, a la garantia dels serveis mínims i a l’activitat derivada de l’exercici de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals.

Així, el Catàleg es planteja com un element vertebrador que recull la voluntat corporativa de treballar per enfortir la cohesió territorial, la integració social i el desenvolupament equilibrat i sostenible del territori des del reconeixement que els municipis tenen problemes comuns, però també necessitats i prioritats diferents.

El Catàleg de serveis 2020 va entrar en vigor el 10 de gener del 2020, coincidint amb l’obertura del termini de presentació de sol·licituds a través del Portal de tramitació.

El 28 de maig de 2020 es van concedir els ajuts econòmics: 4.926 actuacions valorades en 40,33 M€. El 30 juliol de 2020 es va acordar la resolució defintiva d'aquests ajuts econòmics:per 39,75 M€ (vegeu la relació d'ajuts). 

Fons de prestació. El 27 de febrer de 2020 es van aprovar 12 fons de prestació: 2.017 assistències per un import total de 23,92 M€. La Junta de Govern del 30 de Juliol sw 2020 va aprovar 14 nous fons de prestació: 1.656 assistències valorades en 19,00 M€. Per últim, la Junta de Govern del 29 d'octubre de 2020 va aprovar 1 fons de prestació amb 110 assistències i un import de 111.887,00 €. 

Tornar a Pla XGL 2020-2023