Cartes de serveis

Darrera actualització: 6/6/2023 11:15 h.
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis.

Representa el compromís públic de l'organització de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora contínua, ja que:

  • Promou les relacions amb els usuaris
  • Serveix per definir estàndards de servei
  • Permet establir objectius ambiciosos
  • Pretén assolir una major qualitat en els serveis

El sistema de gestió que hi ha darrere una Carta de Serveis té una repercussió directa en la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat per part dels seus usuaris, ja que:

  • Requereix l'anàlisi prèvia de les expectatives de les persones usuàries dels serveis, estableix uns compromisos, facilita la revisió dels processos de gestió i permet avaluar la gestió i la satisfacció per a prendre decisions per a la millora.
  • Es concreta en un document públic per als usuaris que recull informació dels serveis, els compromisos adquirits, els mecanismes d'avaluació i les vies de participació per a la millora dels serveis.

Amb una clara vocació d’adequar l'oferta de recursos que ofereix als governs locals de la demarcació de Barcelona a les necessitats i les expectatives del territori, la Diputació de Barcelona té certificat el seu Catàleg de serveis: Xarxa de Governs Locals d’acord amb els estàndards de qualitat de la norma UNE 93200:2008 de cartes de serveis. 

En aquest context, la Carta de serveis del Catàleg de la Diputació de Barcelona defineix uns compromisos vers els governs locals, que s'alcen com a obligacions assumides en la qualitat de la prestació dels recursos tècnics, econòmics i materials. La Carta de serveis és un instrument viu que és sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent a traves de la web Seguiment i millora: acompliment dels compromisos de qualitat.

En la vessant interna, i amb la mateixa línia d’assegurar uns serveis de qualitat i la seva comunicació als usuaris, la corporació compta amb cartes de serveis en determinats àmbits de la gestió interna de la pròpia corporació, corresponents a la Subdirecció de Logística, que trobeu com a document adjunt.

Paraules clau: