Xarxa de governs locals 2016 - 2019

Darrera actualització: 1/6/2020 17:48 h.
Xarxa de governs locals 2016 - 2019

Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social.

Per a l’assoliment d’aquests objectius generals, el Pla Xarxa de Governs Locals s’inspira en els principis d’autonomia local, asimetria i lleialtat institucional, tot treballant des de l’eficiència, la racionalització i l’eficàcia i, molt especialment, des de l’aposta per la transparència i el bon govern.

L'assistència i cooperació als governs locals es concreta en la transferència de recursos tècnics (treballs d'assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials (prestació directa del servei pel personal de la Diputació).

El Pla Xarxa de Governs Locals parteix d’una convicció municipalista, basada en la consideració d’una realitat local que és asimètrica per naturalesa, i compta, a més, amb la voluntat d’afavorir l’adequada vertebració del conjunt del territori. D’aquí que vagi adreçat als governs locals en general i, preferentment, als municipis i als consells comarcals de l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

La vigència temporal del Pla és de quatre anys, coincidint amb el cicle electoral dels governs municipals. Aquí podeu consultar el seu protocol general.

El sistema de cooperació en què es basa el Pla Xarxa de Governs Locals, entès com una modalitat de relació i col·laboració entre els governs locals de la demarcació de Barcelona, es desplega, principalment, a través dels instruments de cooperació:

        

      

Enllaços

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals amb tota la normativa i procediments de les convocatòries vigents.

Llista detallada d'ajuts i subvencions a ens locals del Portal de Transparència.

www.diba.cat/concerta on podeu consultar les notícies i novetats de la Xarxa de Governs Locals.

Torna al Pla XGL 2020-2023

Paraules clau: