Plantilla

Darrera actualització: 5/2/2020 14:23 h.
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2019

En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació.

Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual i classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories. 

Pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Aquesta és la plantilla de personal de la Diputació de Barcelona a  1 de gener de 2020, aprovada pel Ple de 19 de desembre de 2019.