Plantilla

Darrera actualització: 17/9/2018 15:24 h.
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2018, aprovada definitivament pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 19 de juliol de 2018

En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació.

Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual i classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories. 

Pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Aquesta és la plantilla de personal de la Diputació de Barcelona per l'any 2018.