Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 14/02/2020 - 14:59
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 14:04
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores. Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació
Darrera actualització: 13/02/2020 - 13:59
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.
Actualment a la Diputació de Barcelona hi ha dues Meses de Contractació:        - Mesa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat        - Mesa de l'Àrea de Presidència  La seva composició es pot consultar al Perfil de contractant així com les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 13:55
A través del perfil de contractant es publica la informació corresponent a l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.
El perfil de contractant de la Diputació de Barcelona es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya La informació contractual està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte. A més, hi ha... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 12:11
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen el President i els diputats i diputades amb responsabilitat de govern.
Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.