Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 09/07/2020 - 10:31
Darrera actualització: 09/07/2020 - 09:42
Aquest apartat recull la informació la informació sobre totes les actuacions o programes que ha fet la Diputació de Barcelona destinats a atendre necessitats especials per el Coronavirus.  ​ Actuacions per Ajuntaments ​ Actuacions per a la ciutadania Informe d'actuacions de la Diputació de... més.
Darrera actualització: 08/07/2020 - 10:07
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.
Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de la Diputació de Barcelona, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el... més.
Darrera actualització: 07/07/2020 - 10:59
La Relació de Llocs de Treball conté el nombre de dotacions dels llocs de treball de l'organització amb la descripció de les característiques principals.
La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del... més.