Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 18/10/2021 - 16:19
L’espai que la Diputació ofereix als grups polítics al web institucional aspira a ser un altaveu més per mantenir i reforçar aquest diàleg permanent dels representants polítics amb la ciutadania.
Es tracta d’un espai destinat a establir un vincle obert i accessible, i a explicar, des de la perspectiva de cada partit, la feina de la Diputació al servei del territori i de la seva gent. La diversitat dels grups polítics que integren la Diputació de Barcelona reflecteix la diversitat del... més.
Darrera actualització: 15/10/2021 - 11:12
Personal eventual de la Diputació de Barcelona
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) fa referència al personal eventual de les corporacions, que serà nomenat i separat per la presidència, establint el nombre, característiques i retribucions en començar el mandat. Aquest personal cessa automàticament en cas... més.
Darrera actualització: 11/10/2021 - 08:33
La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula... més.
Darrera actualització: 11/10/2021 - 08:32
El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula el... més.
Darrera actualització: 07/10/2021 - 08:39
La Diputació de Barcelona aposta per a la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat, que promouen un enfocament basat en els processos. Per això compta amb sistemes de gestió, que són els instruments necessaris per a l'impuls... més.