Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 18/02/2021 - 13:49
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.
Darrera actualització: 18/02/2021 - 13:45
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 15/02/2021 - 12:06
Resum de valors de l'Inventari General Consolidat per epígrafs i per valors totals
La Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d'aprovar anualment la rectificació del seu Inventari General Consolidat, d'acord amb el que estableixen l'art. 86 del Text ​Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l'art. 32 de la Llei 33/2003, de... més.
Darrera actualització: 12/02/2021 - 15:35
La Diputació de Barcelona impulsa diverses campanyes de publicitat institucional per contribuir en el progrés social i promocionar les actuacions i els projectes que es desenvolupen a la demarcació.
Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu: Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte... més.
Darrera actualització: 11/02/2021 - 14:47
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.
A sota teniu a la vostra disposició les avaluacions que la Diputació ha dut a terme en els darrers anys juntament amb una fitxa descriptiva. En els casos que disposen d’un document de resum (infografia, resum, policy brief), s’hi ha inclòs. Document Fitxa descriptiva Síntesi de resultats... més.