Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 27/07/2021 - 09:09
Personal eventual de la Diputació de Barcelona
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) fa referència al personal eventual de les corporacions, que serà nomenat i separat per la presidència, establint el nombre, característiques i retribucions en començar el mandat. Aquest personal cessa automàticament en cas... més.
Darrera actualització: 26/07/2021 - 23:52
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores (RELI). El Registre públic de contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya és l' instrument que permet el compliment a les obligacions d'informació de dades dels... més.
Darrera actualització: 16/07/2021 - 10:32
Darrera actualització: 14/07/2021 - 08:12
La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula... més.
Darrera actualització: 14/07/2021 - 08:12
El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula el... més.