Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 20/03/2020 - 11:01
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial... més.
Darrera actualització: 19/03/2020 - 17:22
Agenda dels electes amb responsabilitat de govern.
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen el President i els diputats i diputades amb responsabilitat de govern. Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat. 
Darrera actualització: 12/03/2020 - 16:49
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.
Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de la Diputació de Barcelona, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el... més.
Darrera actualització: 11/03/2020 - 12:28
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la... més.
Darrera actualització: 11/03/2020 - 11:44
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.
Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social. Per... més.