Compatibilitats

Darrera actualització: 19/7/2024 13:56 h.
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.

Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de la Diputació de Barcelona, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat al marge de les tasques que té encomanades a la corporació, ha de presentar, de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat a fi d'obtenir, si és el cas, la corresponent autorització.

El desenvolupament d'un altre lloc de treball no ha d'impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'empleat o comprometre la seva imparcialitat o independència amb la corporació.

Consulteu els empleats autoritzats a realitzar una segona activitat al sector públic o privat. La informació s'actualitzarà mensualment un cop es resolguin els decrets d'estimació escaients (a mes vençut).