Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 09/03/2020 - 10:14
Campanyes publicitat institucional 2018
Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu: Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte... més.
Darrera actualització: 06/03/2020 - 14:03
Informes trimestrals i anuals de l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona
Aquests informes analitzen l'activitat contractual de la Corporació a partir de la informació contractual incorporada a l'e-SEC (base de dades de Seguiment d'Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació i que també inclou el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Subdirecció d'Edificació i l... més.
Darrera actualització: 06/03/2020 - 13:17
Campanyes publicitat institucional 2019
Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu: Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte... més.
Darrera actualització: 06/03/2020 - 09:11
La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes... més.
Darrera actualització: 05/03/2020 - 15:04
Aquest apartat recull la relació de béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona.
Els béns immobles es presenten ordenats per municipi, nom de l’immoble, tipologia (que indica la seva classificació dins l’Inventari corporatiu), ús/destí, naturalesa jurídica i percentatge de propietat. En funció del seu ús i destí els immobles s’agrupen en: - Espais naturals: immobles que es... més.