Personal directiu professional

Darrera actualització: 21/1/2020 09:36 h.
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.

La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de 2015 i mitjançant Acord número 132/15, va aprovar la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la corporació, la determinació de les seves funcions i els requisits i criteris per a la seva provisió. Així, es consideren òrgans directius professionals les persones següents:

  • els habilitats nacionals titulars de la Secretaria General, la Intervenció General, la Tresoreria i de la Secretaria de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària,
  • el coordinador/a general, gerent/a general i els coordinadors/es o assimilats en els què culmina l'organització administrativa de cadascuna de les àrees competencials,

Coneix les persones que ocupen els llocs de direcció d'alt nivell de l'organització.

Pel que fa als gerents, directors, consellers, delegats o similars que exerceixen la màxima direcció o gestió dels organismes autònoms i societats de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona, els podeu trobar aquí:

Paraules clau: