Personal directiu professional

Darrera actualització: 26/4/2024 10:31 h.
Llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals

El personal directiu professional es regula en l’article 32.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Així mateix, la regulació del personal directiu professional de la Diputació es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Títol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única).

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de 2015 i mitjançant Acord número 132/15, va aprovar la primera Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la corporació, amb la determinació de les seves funcions i els requisits i criteris per a la seva provisió. Posteriorment, s'han fet noves aprovacions de la relació de llocs de treball i modificacions, els textos de les quals es troben als anuncis publicats als butlletins oficials (veure fitxers) i a la pàgina web i intranet corporativa.

Així, tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals, classificats com a tals en la relació de llocs de treball o en altres instruments organitzatius de personal que s’estableixin:

  • Els habilitats nacionals titulars de la Secretaria General, la Intervenció General, la Tresoreria i de la Secretaria de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària,
  • El coordinador/a general, gerent/a i els coordinadors/es o assimilats en els què culmina l'organització administrativa de cadascuna de les àrees competencials, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
  • Als ens instrumentals i, en especial, dels organismes autònoms i de les societats de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona, els que ocupin els càrrecs de gerents, directors/res, consellers/res delegats/des o altres òrgans estatutaris amb denominació anàloga que exerceixen funcions de màxima direcció o gestió superior.

Coneix les persones que ocupen els llocs de direcció d'alt nivell de l'organització de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa als gerents, directors, consellers, delegats o similars que exerceixen la màxima direcció o gestió dels organismes autònoms i societats de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona, els podeu trobar aquí:

Més informació al Cartipàs per al mandat 2023-2027 

Paraules clau: