Diputación de Barcelona

Darrera actualització: 02/12/2022 - 13:24
La planificació de l'activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona es recull en el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest document es posen de relleu els objectius i efectes... més.
Darrera actualització: 02/12/2022 - 11:32
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic. El... més.
Darrera actualització: 02/12/2022 - 09:53
Els pressupostos generals de les entitats locals són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local.
En el següent enllaç, Guia del presssupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos. A continuació us mostrem quin ha estat el Projecte del pressupost del l'any 2023  i us presentem una Infografia amb gràfics del pressupost de l'any 2033,... més.
Darrera actualització: 01/12/2022 - 09:21
L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats, ...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre.
Execució del pressupost 2022 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2021 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials
Darrera actualització: 01/12/2022 - 09:10
La Diputació de Barcelona té contractada externament la gestió de determinats serveis públics.
La Diputació de Barcelona te contractada externament la gestió de determinats serveis públics, per aquest motiu, i vist allò previst a l’article 13.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, es procedeix a fer publica la... més.