Diputación de Barcelona

Darrera actualització: 29/10/2020 - 09:34
La Diputació de Barcelona, amb la visió de complir amb les exigències ambientals imposades per normativa, pels propis usuaris i per la societat en general, vetlla perquè les instal·lacions i serveis siguin respectuosos amb el medi ambient. Per això, resulta imprescindible l'ús d'eines que integrin... més.
Darrera actualització: 28/10/2020 - 12:09
Agenda dels electes amb responsabilitat de govern.
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen el President i els diputats i diputades amb responsabilitat de govern. Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.  Ara també us podeu descarregar la informació de... més.
Darrera actualització: 28/10/2020 - 11:04
La bústia de bon govern és un canal de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.
La bústia de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a la Diputació de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines de registre. En aquests casos, però... més.
Darrera actualització: 28/10/2020 - 08:36
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels basats en acords... més.
Darrera actualització: 28/10/2020 - 08:25
La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional i la Diputació de Barcelona ha hagut de fer front als esdeveniments amb mesures extraordinàries per frenar l’expansió de la malaltia i garantir la capacitat del sistema sanitari d’oferir una resposta adequada. Aquesta situació ha... més.