Retribucions dels empleats públics

Darrera actualització: 14/3/2019 15:06 h.
En aquest apartat trobareu les taules retributives consolidades en el pressupost de 2019 de la Diputació de Barcelona.Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de treball que ocupa), cap a on va (carrera professional) i com ho fa (acompliment).

Les retribucions es classifiquen en bàsiques i complementàries:

- Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i el complement de sou i triennis de les pagues extraordinàries. Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Aquestes es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

- Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris) i cada administració les fixa amb les limitacions normatives que correspongui.

Podeu consultar les taules salarials retributives vigents als enllaços:


Retribucions del personal electe i eventual