Administración local

Darrera actualització: 12/12/2018 - 13:18
D'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació ha d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins del primer quadrimestre de l'exercici econòmic... més.
Darrera actualització: 07/12/2018 - 08:29
La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local. Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula... més.
Darrera actualització: 03/12/2018 - 15:22
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, tots ells regidors municipals. Precisament és en base als resultats obtinguts a les eleccions municipals en les 14 juntes electorals de zona que es determina quins dels regidors escollits a cada municipi ocuparan també un lloc de diputat a la Diputació de Barcelona. Aquest sistema d'elecció es coneix amb el nom d'elecció indirecta.
El conjunt de 51 regidors i regidores, representants de tot el territori de la província de Barcelona, conformen el Ple de la Diputació, òrgan col·legiat de govern que exerceix les competències que les lleis li atribueixen. Els resultats de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 configuren... més.
Darrera actualització: 03/12/2018 - 13:39
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.