Administración local

Darrera actualització: 21/02/2020 - 14:28
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 20/02/2020 - 14:25
La Presidència és la representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l'administració. És escollida entre els diputats i diputades que componen el Ple la corporació.
Núria Marín, proclamada nova presidenta de la Diputació de Barcelona L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat elegida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Marín ha estat escollida en segona votació amb el suport de 23 diputats. Regidora de l’... més.
Darrera actualització: 19/02/2020 - 16:07
Ajuts i subvencions a grups polítics
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix... més.
Darrera actualització: 14/02/2020 - 14:59
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 09:15
La bústia de bon govern és un canal segur de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.
La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix la confidencialitat de totes les informacions. Es tracta, doncs, d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona... més.