Administración local

Darrera actualització: 16/10/2018 - 16:53
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 16/10/2018 - 13:26
L’espai que la Diputació ofereix als grups polítics al web institucional aspira a ser un altaveu més per mantenir i reforçar aquest diàleg permanent dels representants polítics amb la ciutadania.
Es tracta d’un espai destinat a establir un vincle obert i accessible, i a explicar, des de la perspectiva de cada partit, la feina de la Diputació al servei del territori i de la seva gent. La diversitat dels grups polítics que integren la Diputació de Barcelona reflecteix la diversitat del... més.
Darrera actualització: 11/10/2018 - 10:00
Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina Pla Estabilitat: Modificació parcial permisos personal temporal durada igual o inferior 3 mesos Complement de carrera professional (NT -... més.
Darrera actualització: 10/10/2018 - 14:43
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla director 2016-2019 de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020 Pla d’igualtat de gènere   Pla director 2013-2015 de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona... més.
Darrera actualització: 10/10/2018 - 11:50
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.
Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de la Diputació de Barcelona, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el... més.