Informes de fiscalització

Darrera actualització: 11/11/2016 13:36 h.

En compliment d'allò previst en la Disposició addicional Sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es publiquen els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referits a la Diputació de Barcelona.

Paraules clau: