Control financer i seguiment anual

Darrera actualització: 24/1/2018 10:05 h.

El control financer de subvencions està previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Àmbits:

  • Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades i control de legalitat dels seus procediments administratius de concessió
  • Control d’ajuts econòmics a ens públics en el marc del Pla de Concertació XGL

En el primer el seu objecte no solament tindrà l’abast previst a la LGS, sinó que també consistirà en un control de legalitat dels procediments administratius de concessió. El primer dels controls pivotarà sobre la figura del beneficiari, i tindrà per objecte verificar els extrems previstos a l’article 44 de la LGS, mentre que el segon control pivota sobre el centre gestor que tramita l’expedient, i abasta les comprovacions de legalitat de la tramitació de l’expedient de concessió directa o per concurrència competitiva.

En l’àmbit del control d’ajuts econòmics a ens públics, aquest s’efectua sobre ajuts concedits en el marc del Pla de Concertació XGL, i amb un abast limitat a la comprovació dels seus procediments de concessió i de la correcció de les justificacions presentades.