Bústia de bon govern

Darrera actualització: 28/10/2020 11:04 h.
La bústia de bon govern és un canal de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.

La bústia de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a la Diputació de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines de registre. En aquests casos, però, no es pot garantir la confidencialitat de les comunicacions.

La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix la confidencialitat en el tractament de la informació.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

Paraules clau: