bon govern

Darrera actualització: 16/02/2023 - 12:56
El formulario de consultas, quejas i sugerencias es el canal a través del qual podéis dejar constancia de vuestra satisfacción o insatisfacción sobre los servicios prestados y poder comunicar las quejas, incidencias y sugerencias que consideréis convenientes para la mejora de estos servicios.  La... més.
Darrera actualització: 13/02/2023 - 10:52
Els grups d'interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
​El codi de conducta comú es tracta d'un document elaborat per la Generalitat de Catalunya i d'aplicació a tots els grups d'interés de tot el sector públic.  Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d’interès per exercir activitats d’influència davant el sector públic de Catalunya... més.
Darrera actualització: 18/11/2022 - 12:15
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.
Mitjançant aquesta bústia qualsevol persona o servidor públic pot comunicar conductes desenvolupades en el si de l'organització que consideri contràries als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent i particularment en el Codi de Bon... més.
Darrera actualització: 18/11/2022 - 12:05
Aquí puede identificar el canal de contacto o trámite correspondiente a su necesidad.
TRANSPARENCIA BUEN GOBIERNO OTRAS MATERIAS Solicitud de derecho de acceso a la información El formulario de solicitudes de derecho de acceso a la información es el canal que permite solicitar y obtener información pública que se encuentre en poder de la Diputación de Barcelona. Buzón de... més.
Darrera actualització: 21/07/2022 - 10:05
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.
El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de... més.