Bústia de bon govern

Darrera actualització: 4/7/2022 12:30 h.
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.

Mitjançant aquesta bústia qualsevol persona o servidor públic pot comunicar conductes desenvolupades en el si de l'organització que consideri contràries als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent i particularment en el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i en el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. Tot això, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines de registre. En aquests casos, però, no es pot garantir la confidencialitat de les comunicacions. 

La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix a nivell organitzatiu la confidencialitat en el tractament de la informació. No obstant això en el supòsit  que es consideri que es disposa d’indicis suficients o proves de l’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic es posa a disposició també l’accés a la Bustia anònima de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

La bústia de bon govern és també un canal on adreçar les consultes i dubtes en relació a l'aplicació del Codi de Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i en el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i altres temes que se'n puguin derivar del bon govern de la institució: compatibilitats, conflictes d'interés, l'utilització de manera eficient i responsable els recursos materials de les institucions públiques, etc. 

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències, formular queixes o suggeriments podeu utilitzar el canal específic que per a aquesta finalitat es troba disponible a la Seu electrònica.

Paraules clau: