Bústia de bon govern

Darrera actualització: 14/5/2020 10:36 h.
La bústia de bon govern és un canal segur de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.

La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix la confidencialitat de totes les informacions.

Es tracta, doncs, d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

La bústia de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a la Diputació de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines de registre. En aquests casos, però, no es pot garantir l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.

En l’exercici de les funcions relatives a la bústia de bon govern, el Gabinet d’Innovació Digital actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmès a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

Paraules clau: