Bústia de bon govern

Darrera actualització: 11/12/2023 13:18 h.
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.

La bústia de bon govern és un canal on qualsevol persona o servidor públic pot adreçar les consultes i dubtes en relació a l'aplicació del Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com altres consultes que se'n puguin derivar del bon govern de la institució: compatibilitats, conflictes d'interès, l'utilització de manera eficient i responsable els recursos materials de les institucions públiques, etc. També és possible posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern. 

La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix a nivell organitzatiu la confidencialitat en el tractament de la informació. No obstant això, es posa a disposició també l’accés al Canal intern de comunicacions, que és l’instrument preferent per informar o alertar de forma segura, confidencial, i anònima si així es desitja, de possibles infraccions normatives greus o molt greus i casos de frau comesos a la Diputació de Barcelona, en els casos previstos a la Llei 2/2023, 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Així mateix, l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) assumeix les funcions atribuïdes a l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant a Catalunya, incloses les potestats sancionadores i d’execució de les resolucions sancionadores. L’OAC disposa d’un canal extern telemàtic que permet presentar denúncies de forma confidencial i anònima. 

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències, formular queixes o suggeriments podeu utilitzar el canal específic que per a aquesta finalitat es troba disponible a la Seu electrònica.

Paraules clau: