bon govern

Darrera actualització: 16/06/2020 - 11:25
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.
El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de... més.
Darrera actualització: 14/05/2020 - 10:36
La bústia de bon govern és un canal segur de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.
La corporació vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies, i per això es garanteix la confidencialitat de totes les informacions. Es tracta, doncs, d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona... més.
Darrera actualització: 22/05/2019 - 13:31
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reserva al Síndic de Greuges la capacitat d’avaluar el compliment de les obligacions de transparència mitjançant un informe anual. No obstant això, també es faculta a les pròpies institucions perquè... més.
Darrera actualització: 26/11/2018 - 14:48
La Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició dels ens locals eines i documents de suport per a la implantació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació bon govern.  Consulteu-los!  Progressivament anriem ampliant el ventall d'... més.
Darrera actualització: 13/11/2018 - 13:12
La Diputació de Barcelona us ofereix diversos recursos de suport tècnic per impulsar projectes relacionats amb la transparència, l'accés a la informació i el bon govern. Consulta'ls prement-hi!