Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional

Darrera actualització: 24/5/2023 09:03 h.
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.

El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Codi, aprovat pel Ple de la corporació del 22 de març de 2018, és un marc autoregulador d'aplicació a tots els càrrecs representatius i el personal directiu de la Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament, que han de formalitzar la seva adhesió.

La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que estableix, a l'efecte de millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir així un reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que representa.

Per això, la Diputació disposa de la bústia bustiaetica@diba.cat, un canal segur de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.