ètica

Darrera actualització: 02/12/2022 - 11:32
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic. El... més.
Darrera actualització: 21/07/2022 - 10:05
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.
El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de... més.
Darrera actualització: 17/06/2020 - 16:46
La bústia de denúncies anònimes és un canal segur de participació electrònica que neix de la conveniència d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, com una manera de reforçar la gestió pública. Amb aquest objectiu la... més.