Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau

Darrera actualització: 2/12/2022 11:32 h.

Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic.

El Sistema d’Integritat Institucional integra els instruments en matèria de bon govern que la Diputació tenia incorporats al seu funcionament ordinari en compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i, per altra banda, els instruments i accions derivats dels nous requeriments de l’actual marc normatiu europeu –especialment el Reglament (EU) Euratom, 2020/2092, relatiu a la protecció del pressupost de la Unió i el Reglament (EU) 2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)– i estatal, en la regulació del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En el seu conjunt, el Sistema d’integritat Institucional es composa d’onze instruments, vertebrats entorn del Pla de Mesures Antifrau (PMA), que és l’instrument nuclear del Sistema i que s’estructura entorn dels quatre elements i accions clau del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

ACCIONS DE PREVENCIÓ

1. Pla de Mesures Antifrau

És l’element nuclear del Sistema d’Integritat Institucional de la Diputació i l’instrument mitjançant el qual es despleguen i s’hauran d’implementar les accions que s’hi preveuen.

El Pla de mesures Antifrau (PMA) segueix les previsions de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El PMA estructura les accions antifrau de manera proporcionada i entorn de quatre elements clau de l’anomenat cicle antifrau, que són: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

2. Compromís ferm contra el frau

Es tracta de la declaració institucional al més alt nivell aprovada per unanimitat del ple de la Diputació de Barcelona, el 24 de febrer de 2022, per la que la corporació assumeix el compromís de lluita contra el frau i el compliment de les normes jurídiques i ètiques, i els principis d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l’exercici de les seves funcions.

3. Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament

A la Diputació de Barcelona les funcions i responsabilitats en matèria de gestió, control i pagament  ja estan separades entre: centre gestor, Secretaria, Intervenció i Tresoreria i es formalitzen mitjançant sistemes digitals que delimiten les possibles accions de cada actor.

Paral·lelament, en el marc del Pla de Mesures Antifrau,  s’estableix la necessitat de definir els circuits específics, definits per la Coordinació d’Estratègia Corporativa i  Concertació Local per a la gestió dels fons.

4. Prevenció i gestió de Conflictes d'interès

En l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes d’interessos el Sistema d’Integritat Institucional contempla diverses accions:

  • Publicació de l’agenda d’electes i personal directiu les reunions amb grups d'interès
  • La determinació del model i implantació de la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).
  • Establiment d’un procediment per a la implantació de les DACI.

5. Avaluació del risc de frau

En el marc del Pla de mesures es preveu disposar d’una metodologia d’avaluació de riscos ètics i de frau. I, en base a aquesta metodologia, realitzar avaluacions del risc de frau, començant pels àmbits corporatius responsables de projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i avaluar també aquells àmbits directament vinculats a la seva definició i gestió.

6. Formació i conscienciació

La Diputació de Barcelona ha realitzat, promogut i col·laborat, els darrers anys, en múltiples accions de formació i conscienciació a l’entorn de la transparència, el bon govern, l’ètica pública, la integritat institucional o la compliance pública; entre altres temes relacionats.

No obstant això, en el marc del Pla de Mesures Antifrau es treballa per definir, en coordinació amb la Direcció de serveis de Formació i amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, un Pla d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació i ens del sector públic, que tractin els diferents elements del Pla, entre els quals: el compromís ferm, la bústia anònima, els conflictes d’interès (i les DACI), el risc de frau, ètica pública, codis de conducta, etc.

7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia

La Diputació de Barcelona disposa dels instruments següents: 

L'òrgan de garantia que disposa la Diputació de Barcelona és la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional. 

A data 23 de març de 2020 per decret de Presidència núm. 2894, es va aprovar l’actualització de la composició i el règim de funcionament de la Comissió i la creació dels dos Comitès directius que en depenen:

ACCIONS DE DETECCIÓ

8. Bústia d'alertes

Actualment la Diputació de Barcelona compta amb la Bústia de Bon Govern que haurà de ser adaptada i refosa amb la bústia d’alertadors que resulti de l’aplicació de la Directiva 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin de les infraccions del Dret de la Unió.

A través de la Bústia de Bon Govern es reben queixes o informacions relatives a ètica pública i integritat en l’actuació de la Diputació que són escoltades i ateses.

9. Indicadors de frau (banderes vermelles)

En el marc del Pla de Mesures Antifrau es preveu definir un sistema d’indicadors d’eventuals fraus i explotar les dades contingudes en els sistemes d’informació de la corporació i en d’altres d’externs.

Aquest sistema d’indicadors actua com un mecanisme d’alerta ràpida per a la detecció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en la Diputació de Barcelona.

ACCIONS DE CORRECCIÓ

10. Gestió dels casos sospitosos de frau

En el marc del Pla de Mesures Antifrau es preveu dissenyar i aprovar un procediment per al seguiment de casos sospitosos de frau, en el qual es prevegin les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les; i qualificar el frau, en el marc d’aquest procediment, com a sistèmic o puntual.

ACCIONS DE PERSECUCIÓ

11. Gestió de presumptes casos de frau

En el cas que es detectés algun possible cas de frau, el procediment definit haurà de preveure les següents actuacions a realitzar:

• Comunicar a l’entitat decisora / executora.

• Denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).

• Inici d’informació reservada / expedient disciplinari.

• Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents.