qualitat

Darrera actualització: 15/03/2021 - 10:20
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 23/01/2020 - 14:56
La Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat ambiental dels seus serveis. En aquesta línia, ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental en les categories de serveis de tallers de vehicles i flotes de vehicles, respectivament.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic per identificar la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes i serveis, concretament aquelles que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels... més.
Darrera actualització: 16/05/2018 - 11:38
La Diputació de Barcelona, conscient i compromesa amb el context social, ambiental i econòmic, tan intern com extern a l'organització, aposta per integrar la responsabilitat social a l'estratègia corporativa. Es pretén, així, enfortir la prestació de serveis al territori, amb la voluntat d'... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
La Diputació de Barcelona, concretament el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials, en la línia d’incorporar criteris de qualitat en la seva gestió, té implantat el model de gestió EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que reconeix l'excel·lència en gestió en les organitzacions a nivell europeu.
Amb l'impuls d'aquest model es pretén desenvolupar activitats de millora enfocades a assolir l'excel·lència en tots àmbits d'una organització: Satisfacció al client Satisfacció a les persones de l'organització Impacte positiu en la societat Resultats positius claus d'... més.
Darrera actualització: 11/01/2018 - 20:59
La Diputació de Barcelona impulsa la implantació de sistemes de qualitat turística i, internament, té certificats tres dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
El sistema de qualitat turística vol ser una eina de gestió dels equipaments i serveis d'ús públic dels parcs que garanteixi la qualitat dels mateixos fixant els processos de gestió. El SICTED constitueix una certificació, que atorga l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola).... més.