Personal directiu professional

Darrera actualització: 27/8/2018 14:00 h.
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.

La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de 2015 i mitjançant Acord número 132/15, va aprovar la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la corporació, la determinació de les seves funcions i els requisits i criteris per a la seva provisió. Així, es consideren òrgans directius professionals les persones següents:

  • els habilitats nacionals titulars de la Secretaria General, la Intervenció General, la Tresoreria i de la Secretaria de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària,
  • el coordinador/a general, gerent/a general i els coordinadors/es o assimilats en els què culmina l'organització administrativa de cadascuna de les àrees competencials,
  • els gerents, directors, consellers, delegats o similars que exerceixen la màxima direcció o gestió dels organismes autònoms i societats de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona.

Coneix les persones que ocupen els llocs de direcció d'alt nivell de l'organització.

Paraules clau: