Catàleg de serveis

Darrera actualització: 10/4/2024 09:47 h.
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals

El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament de les polítiques públiques locals. 

L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia, polivalent i sistemàtica, que el conjunt d’àrees de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals a fi de satisfer les necessitats detectades al territori i promoure polítiques transversals o sectorials. Es configura com un catàleg obert, en el qual l’existència d’una oferta planificada i estable de recursos ve acompanyada de mecanismes d’actualització de l’oferta que permet que s’adapti al sorgiment de noves demandes i necessitats dels municipis.

Des de l'any 2014, el Catàleg s'enmarca en un procés de millora contínua i es gestiona d'acord amb la norma UNE 93200 de cartes de serveis. Disposeu de l'avaluació de les enquestes de satisfacció de les darreres convocatòries del Catàleg de serveis.  Aquest sistema genera més de 10.000 enquestes anuals als equips locals, els quals li han atorgat al Catàleg una valoració global de 8,6 sobre 10.

Catàleg de serveis 2024-2027

El mateix Ple de 21 desembre de 2023 ha aprovat el Catàleg de serveis 2024-2027, que es configura com l'instrument vertebrador del nostre model de cooperació local.

El nou Catàleg, amb natura refermada de catàleg continu i estable, es fonamenta en el convenciment que una oferta a quatre anys vista millora la planificació, simplifica la gestió i contribueix a la sostenibilitat del serveis públics locals.

L’oferta 2024 del Catàleg de serveis inclou els recursos adreçats als governs locals susceptibles de concedir-se mitjançant concurrència, en tant que procediment que millor expressa els principis d’igualtat, publicitat, transparència i objectivitat que han d’informar la gestió dels recursos públics. Es garanteix la transparència amb la publicació detallada de la puntuació dels criteris de concessió que es faran servir en la valoració de les sol·licituds dels ens locals.

Els recursos catalogats s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i s’orienten, de forma prioritària, a la garantia dels serveis mínims i a l’activitat derivada de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals. El cercador web del Catàleg inclou filtres que permeten cercar els recursos per tipologia i classe, termini de sol·licitud, població o política pública promoguda (Economia i treball, Esports, Medi Ambient, Urbanisme i habitatge, etc.). Cada recurs conté informació completa dels ens destinataris, requisits d’accés, criteris de valoració i puntuació, terminis de concessió i condicions d’execució i justificació.

Per a l’any 2024 el Catàleg de serveis ofereix 374 recursos: 169 tècnics (45%), 121 econòmics (32%) i 84 materials (23%), que són exemple de la diversitat i extensió del suport prestat per la Diputació de Barcelona als ens locals de la província. L’oferta s’incrementa en 12 recursos respecte l’any 2023.

Disposeu d'una presentació amb el resum de les principals novetats.

Fons de prestació. Hi ha 26 fons de prestació del Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024 dels quals ja s'han aprovat 19. Aquests representen 3.272 assistències valorades en 64,29 M€. Podeu consultar la distribució d'aquests fons.

Llista d'actuacions aprovades del Catàleg XGL 2024.

Cat24_novetats

Enllaços

Catàleg de serveis 2020 - 2023: tota la informació.