La informació pressupostària de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, els comptes anuals i els informes de fiscalització.