contractació

Darrera actualització: 30/10/2019 - 14:42
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords... més.
Darrera actualització: 14/03/2019 - 11:40
Dades estadístiques 2014
Darrera actualització: 14/03/2019 - 11:39
Dades estadístiques 2015
Darrera actualització: 09/05/2018 - 10:27
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.
A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment
Darrera actualització: 09/05/2018 - 09:14
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats.
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran... més.